Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä: Hyvinkää Blues ry, hyvinkaablues@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Markku Soidinsalo, markku.soidinsalo@gmail.com, 040-5159516

3. Rekisterin nimi: Hyvinkää Blues ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt: Jäsenrekisteri

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus: Henkilön itsensä antama suostumus.

6. Käsiteltävät henkilötiedot: Nimi- ja yhteystiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröityjen omat ilmoitukset.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen: Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.

9.  Tietojen suojaus: Tiedot ovat suojattu rekisterinpitäjän käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tietojen käsittelyn kesto: Max. 10 vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen.

11. Tietojen käsittelijät: Rekisterinpitäjä ja yhdistyksen hallituksen jäsenet.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi: Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot: Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa: Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Päivitetty 1.1.2019